• GDPR


Adresa Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek tel 558 437 147 • 558 637 285 mailtiskarnaklein@tiskarnaklein.czvelkoformat@tiskarnaklein.cz facebook

Ochrana osobních údajů

Společnost KLEINWÄCHTER holding s.r.o., IČ: 05539528, sídlo: Čajkovského 1511, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 67959 (dále jen „my“) si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů v informační společnosti. Pro fungování celé řady obchodních aktivit je možnost zpracovávat osobní údaje, včetně údajů nezbytných pro identifikaci jednotlivce, klíčová, a tvoří základní pilíř pro fungování byznysů pracujících s novými technologiemi. Abychom mohli zaručit bezproblémové fungování všech podnikatelských aktivit společnosti, dbáme na dodržování příslušných legislativních požadavků. K nim patří mimo jiné zajištění ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohyb těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), jakož i všech prováděcích předpisů přijatých na národní úrovni v oblasti ochrany osobních údajů. 

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jaké osobní údaje ve vztahu k našim zákazníkům a uživatelům webových stránek zpracováváme, dále informace o tom, co nás opravňuje k takovému zpracování, komu můžeme osobní údaje předávat a rovněž, jaká práva z toho našim zákazníkům jako subjektům údajů vyplývají.

1. Jakými zásadami se řídíme?

 • Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu se zákonem a pouze na základě některého z vymezených právních titulů ke zpracování, které rozvádíme níže.
 • Osobní údaje zpracováváme pouze ke stanoveným účelům zpracování.
 • Dbáme na přesnost a aktuálnost zpracování osobních údajů.
 • Dodržujeme zásadu minimalizace osobních údajů, což znamená, že zpracováváme pouze osobní údaje nezbytně nutné vzhledem ke stanoveným účelům zpracování.
 • Řídíme se zásadou transparentnosti zpracování a našim zákazníkům poskytujeme vždy kompletní informace o zpracování a jejich právech.
 • Zajišťujeme odpovídající bezpečnostní standardy pro ochranu námi zpracovávaných údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, zničení nebo jinému neoprávněnému zacházení.
 • Za předpokladu, že již osobní údaje nepotřebujeme k některému ze stanovených účelů, zajišťujeme jejich bezprostřední výmaz v souladu se zákonem.

2. Osobní údaje, které zpracováváme

Rozhodnete-li se využít našich služeb, budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 1. identifikační údaje, mezi které patří vaše jméno a příjmení;
 2. kontaktní údaje, mezi které patří zejména vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (pokud je uvedena), případně fakturační adresa (pokud je uvedena);
 3. informace týkající se vašich požadavků, a to zejména vaše dotazy a požadavky ohledně nabízeného zboží či služeb a související sdělení (např. realizace prací, k nimž je využit nabízený sortiment, vždy dle informací uvedených v rámci kontaktního formuláře);
 4. nastavení týkající se vašeho účtu, a to zejména uložené adresy, nastavení newsletterů, vaše oblíbené produkty, hodnocení produktů a služeb či vaše dotazy a požadavky;
 5. údaje o vašich objednávkách, mezi něž patří údaje o zboží a službách, které jste u nás objednali, způsob jejich doručení a platby včetně čísla platebního účtu, případně údaje o reklamacích či využití záručního servisu a souvisejících služeb;
 6. údaje získané využitím služeb zaměstnanců společnosti, případně údaje získané po návštěvě sídla společnosti, mezi které patří především záznamy telefonních hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní linky a dále nahrávky kamerových systémů pořízené při návštěvě sídla společnosti nebo její prodejny.

3. Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě právního titulu plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2. na základě vašeho souhlasu.

3.1. NÁVŠTĚVA WEBOVÝCH STRÁNEK UŽIVATELEM

Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme údaje o vaší aktivitě na webových stránkách na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • tvorby statistik návštěvnosti webu, včetně jeho jednotlivých stránek a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zjišťování efektivity našeho webu a jeho optimalizace;
 • vyhodnocení informací, na jejichž základě budeme schopni web vylepšit, přičemž naším oprávněným zájem je zde vylepšení funkčnosti pro zákazníky a kvalitnější poskytování služeb;
 • prevence útoků na webové stránky, zajištění bezpečnosti dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost webových stránek a bezpečnost dat zasílaných uživateli.

Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zaznamenání statistiky návštěvnosti, a to nejdéle po dobu 1 měsíce.

Proti zpracování realizovanému na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3.2 REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

Prostřednictvím registrace usnadňujeme našim zákazníkům objednávku zboží a služeb na našich webových stránkách, kontrolu stavu jejich objednávek, sledování oblíbených produktů a mnohé další. V případě registrovaných zákazníků zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, včetně údajů týkajících se nastavení účtu a realizovaných objednávek na podkladě plnění smlouvy se zákazníkem pro účely vedení účtu.

Pro tento účel zpracováváme osobní údaje po dobu existence zákaznického účtu.

3.3 VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

Za předpokladu, že u nás vytvoříte objednávku, realizujeme následující způsoby zpracování:

3.3.1 Plnění smlouvy

Jestliže nakupujete jako fyzická osoba, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy a to v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů o vašich objednávkách. Jestliže jste zároveň registrovaným zákazníkem, zpracováváme pro účely plnění smlouvy také údaje o nastavení tohoto účtu.

Pokud nakupujete jako právnická osoba, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

Příprava, uzavření a plnění smlouvy s našimi zákazníky znamená, že vaše údaje potřebujeme z následujících důvodů:

 • k bezproblémovému dokončení objednávky na webových stránkách;
 • k realizaci veškeré potřebné komunikace týkající se této objednávky;
 • k zajištění platby za tuto objednávku, ať už v hotovosti nebo prostřednictvím partnerů, kteří pro nás realizují provoz platebního systému;
 • k zajištění doručení zboží a služeb prostřednictvím partnerů, kteří pro nás realizují doručovací služby;
 • k poskytování záručního a pozáručního servisu a reklamací;
 • k vyřízení všech vašich souvisejících požadavků.

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k plnění smlouvy, případně vyřízení souvisejících požadavků jako jsou reklamace či dohodnutý záruční servis. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby a 1 rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Proti zpracování realizovanému na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3.3.2 Plnění právních povinností

Společnost dále zpracovává vybrané osobní údaje pro plnění právních povinností uložených zákonem, pro které není třeba získávat souhlas subjektu údajů. Vaše identifikační a kontaktní údaje, včetně informace týkající se vašich požadavků a údaje o vašich objednávkách zpracováváme taktéž z důvodu plnění právních povinností dle následujících předpisů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme nejdéle po dobu 10 let dle příslušných daňových předpisů.

3.3.3 Oprávněný zájem

Jste-li naším stálým zákazníkem, můžeme vám v souladu s platnou legislativou zasílat související nabídku zboží a služeb na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je realizace podnikatelské činnosti. Uvedené nemění nic na tom, že máte vždy možnost se z této nabídky jednoduše odhlásit, ať už v rámci vašeho uživatelského účtu nebo přímo využitím odhlašovacího odkazu v emailu.

Pro tento účel zpracováváme osobní údaje po dobu vašeho přihlášení k newsletteru.

Proti zpracování realizovanému na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3.4. SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM

Vybrané druhy zpracování realizujeme rovněž na základě vašeho souhlasu. V rámci fungování našich webových stránek na ně můžete narazit například, pokud si přejete dostávat speciální nabídky a newslettery týkající se kompletního sortimentu společnosti.

V každém případě je udělení souhlasu vždy dobrovolné a my jím nepodmiňujeme fungování našich služeb. Své souhlasy můžete kdykoli odvolat v závislosti na typu zpracování, kterého se souhlas týká a které popisujeme níže. V případě jakýchkoli dotazů máte zároveň vždy možnost obrátit se na naše zaměstnance prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci 8 Uplatnění vašich práv. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

 • Zasílání akčních nabídek a newsletterů

Nejste-li naším zákazníkem a přesto si přejete dostávat kompletní nabídku našeho zboží, speciálních akcí a slev, máte možnost přihlásit se k našemu newsletteru odsouhlasením na webových stránkách. Uvedené platí také v případě, že jste naším stálým zákazníkem a přejete si dostávat informace o kompletní nabídce našeho sortimentu.

3.5 Návštěva sídla společnosti nebo jeho okolí:

Při návštěvě sídla společnosti nebo jeho okolí mohou být pořizovány nahrávky z kamerového systému, na nichž můžete být zachyceni. Uvedené zpracování probíhá na podkladě oprávněného zájmu společnosti a to za účelem ochrany našeho majetku a dále ochrany osob pohybujících se v sídle společnosti a jejím okolí.

Osobní údaje jsou pro tento účel uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to po dobu 4 dnů.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

4. Komu vaše osobní předáváme a kdo je zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Stanovujeme a odpovídáme za veškeré účely zpracování vašich osobních údajů získávaných prostřednictvím webových stránek a zde uvedených formulářů, případně prostřednictvím dalších komunikačních nástrojů (emailová či telefonická komunikace).

Pro realizaci smluvních vztahů můžeme osobní údaje předávat rovněž dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to:

 • v souvislosti plněním smlouvy s vámi našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, konkrétně:

přepravním partnerům, pokud pro realizaci služby využíváme některého z těchto partnerů, a to výlučně pro potřeby realizace této služby (v současné době se jedná o tyto partnery: DHL Express Czech Republic, s.r.o., IČO: 25683446; PPL CZ s.r.o, IČO: 25194798; Česká pošta, s.p., IČO: 47114983); Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 63077051; Geis CZ s.r.o., IČO: 44567359; Raben Logistics Czech s.r.o., IČO: 24705128.

partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou (v současné době se jedná o tyto partnery: Komerční banka a.s., IČO: 45317054; Česká pošta s.p. IČO: 47114983; Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 63077051; Geis CZ s.r.o., IČO: 44567359

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely zde stanovené. Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé a dodavatelé technologií a podpory, včetně provozu webových stránek (Net4 Soft s.r.o., IČO: 28641779);
 2. poskytovatelé ekonomického softwaru (INTEGRODAT SOFTWARE, IČO: 13588851).

5. Odkud osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy v rámci objednávání zboží nebo služeb, nebo při komunikaci s námi prostřednictvím uvedeným webových formulářů nebo přímým kontaktováním našich zaměstnanců. Osobní údaje můžeme přímo od vás získat rovněž pořízením kamerového záznamu ze sídla společnosti a jeho okolí.

6. Předávání údajů mimo EU

Ke zpracování osobních údajů vybíráme a využíváme dodavatele, kteří jsou usazeni v rámci Evropské unie. Vaše osobní údaje tak nejsou předávány mimo EU.

7. Dodržujeme vaše práva při zpracování osobních údajů. Jaká to jsou?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů respektuje společnost práva zákazníků jako subjektů údajů, a to zejména právo na přístup k osobním údajům, jehož součástí je právo na informace o zpracování osobních údajů, právo na opravu, výmaz (právo „být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu správce osobních údajů či právo podat stížnost k dozorové autoritě. Níže se dozvíte, co pro vás tato práva znamenají, a jak je uplatnit.

Právo na přístup

Jako zákazník máte například právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakým účelem, kdo jsou zpracovatelé vaši osobních údajů nebo odkud data získáváme. Můžete rovněž zažádat o kopii těchto osobních údajů, které vám po vaší identifikaci poskytneme bezplatně. V případě opakovaných žádostí pak tyto vyřídíme již s poplatkem.  

Právo na opravu

Domníváte-li se, že údaje zpracovávané z naší strany jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu, případně doplnění.

Právo na výmaz

Provádíme průběžné prověřování účelů, pro které data zpracováváme, a doby uchování údajů. Pokud pomine stanovená doba pro zpracování, příslušné údaje bezodkladně vymažeme. Jestliže se domníváte, že bychom vaše data již neměli zpracovávat, máte právo na výmaz, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 • dané osobní údaje již nepotřebujeme k některému ze stanovených účelů;
 • vaše údaje jsme zpracovávali na základě souhlasu, který jste jako zákazník odvolal a my nemáme jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, proti kterému vznesete námitku, a my vyhodnotíme, že žádné oprávněné zájmy již nemáme;
 • zpracování již není v souladu s právními předpisy.

V případě, že je zpracování osobních údajů dále nezbytné pro splnění právních povinností, případně k uplatňování právních nároků společnosti, právo na výmaz se neuplatní.

Právo na omezení zpracování

Po využití vašeho práva na omezení zpracování, dočasně označíme vaše osobní údaje, které po omezenou dobu přestanou být předmětem zpracování. Může se tak stát v rámci těchto okolností:

 • jako náš zákazník popřete správnost svých osobních údajů, přičemž dojde k omezení zpracování po dobu nezbytnou k ověření správnosti těchto údajů;
 • ve výjimečných případech zjistíme, že ke zpracování osobních údajů dochází bez právního základu, nicméně jako náš zákazník dáte přednost omezení zpracování před jeho výmazem (typicky za situace, pokud nám plánujete předat data v budoucnu);
 • z naší strany již údaje nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, nicméně vy jako náš zákazník je požadujete pro výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • z vaší strany je vznesena námitka proti zpracování, přičemž dané zpracování zůstane omezeno po dobu, po kterou prověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují, či nikoli.

Právo na přenositelnost

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy a také na základě vašeho souhlasu. GDPR vám za těchto okolností přiznává právo na přenositelnost údajů. Jestliže nám tedy podáte žádost vztahující se k tomuto právu, poskytneme vám údaje ve strojově čitelném, strukturovaném a běžně používaném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Jako správce osobních údajů provádíme některá zpracování na základě oprávněného zájmu. Proti těmto typům zpracování máte možnost podat námitku. V případě, že jde o zpracování zahrnující marketingové aktivity, vaše osobní údaje přestanou být zpracovány bezodkladně po uplatnění námitky. V ostatních případech posoudíme, zda naše oprávněné zájmy trvají a neprodleně vás vyrozumíme o tom, zda nadále existují důvody pro trvání našeho zpracování, nebo bylo zpracování ukončeno.  

Právo podat stížnost

GDPR v neposlední řádě přiznává právo subjektu údajů podat stížnost u dozorové autority. Tou je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Stížnost zde můžete podat, pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

8. Uplatnění vašich práv

Pro případy uplatnění vašich práv týkajících se zpracování osobních údajů nebo jakýchkoli vašich dotazů týkajících se zpracování osobních údajů z naší strany, se neváhejte obrátit na příslušné kontakty uvedené níže:

Zákaznické oddělení:

Email: tiskarnaklein@tiskarnaklein.cz

Veškeré požadavky vyřídíme nejdéle v zákonné lhůtě jednoho měsíce. V případě složitějších žádostí máme možnost tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O této skutečnosti nicméně budete bezodkladně informováni.

Informace o zpracování osobních údajů

TOP